Kenny Paint

DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG QUÂN KHU 9

Mô tả dự án

Công trình Quân Khu 9 tại Cần Thơ. Công trình sử dụng toàn bộ sản phẩm sơn Kenny.

Sản phẩm Kenny được sử dụng

Các công trình Quân khu 9 sử dụng đa dạng các dòng sản phẩm KENNY.