Kenny Paint

DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ KHANG GIA

Mô tả dự án

Công trình Chung cư Khang Gia quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Công trình sử dụng toàn bộ sản phẩm sơn Kenny.

Sản phẩm Kenny được sử dụng

Công trình sử dụng toàn bộ sản phẩm sơn KENNY.