Kenny Paint

DỰ ÁN
Cafe Sunrise

Mô tả dự án

Công trình quán Cafe Sunrise Quận 12, TP.HCM. Công trình sử dụng toàn bộ sản phẩm sơn KENNY.

Sản phẩm Kenny được sử dụng

Công trình sử dụng toàn bộ sản phẩm sơn KENNY.