Kenny Paint

DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH THÉP PHƯƠNG LOAN

Mô tả dự án

Công trình Thép Phương Loan tại Quận 12, TP. HCM. Công trình sử dụng toàn bộ sản phẩm sơn KENNY.

Sản phẩm Kenny được sử dụng

Công trình sử dụng toàn bộ sản phẩm sơn KENNY.