Kenny Paint

DỰ ÁN
Công trình Liên đoàn lao động Quận 2

Mô tả dự án

Công trình Liên đoàn lao động quận 2, TP.HCM. Công trình sử dụng toàn bộ sản phẩm sơn KENNY.

Sản phẩm Kenny được sử dụng

Sơn trong nhà: KENNY LIGHT EASYCLEAN INTERIOR (K6). Bột trét trong nhà: KENNY LIGHT (K6). Sơn lót ngoài trời: KENNY SEALER EXTERIOR. Bột trét ngoài trời: KENNY EXTERIOR (K5). Sơn ngoài trời: KENNY PLUS (K57).